Chương trình cải tiến Năng suất cao toàn diện

Chúng tôi muốn giúp doanh nghiệp Giảm tối đa các chi phí và lãng phí đầu vàotăng tối đa các chỉ số năng suất đầu ra

Các ví dụ điển hình

LIÊN HỆ:

PGS.TS. Phạm Ngọc Tuấn

HP: 0903 678 459 

Tel: (028) 39.484.494 – Fax: (028) 38.112.750  

Email: info@nangsuatxanh.vn