Chương trình cải tiến hiệu quả sử dụng thiết bị toàn bộ (OEE)

Chúng tôi muốn giúp doanh nghiệp tăng OEE: 5, 10, 15%… nhằm giảm các chi phí, lãng phí và tăng doanh thu, lợi nhuận.

Các ví dụ điển hình

Các lợi ích

 
 
 1. Cải thiện an toàn.
 2. Cải thiện chất lượng.
 3. Cải thiện hiệu suất chuỗi cung ứng.
 4. Cải thiện sự hài lòng của khách hàng.
 5. Cải thiện quản lý hàng tồn kho.
 6. Cải thiện quản lý tài sản.
 7. Giảm chi phí, lãng phí.
 8. Lợi thế cạnh tranh.
 9. Ra quyết định tốt hơn.
 10. Tăng độ tin cậy của thiết bị.
 11. Tăng năng lực, năng suất sản xuất.
 12. Tăng Doanh thu, lợi nhuận.

Mục tiêu cuối cùng:

LIÊN HỆ:

PGS.TS. Phạm Ngọc Tuấn

HP: 0903 678 459 

Tel: (028) 39.484.494 – Fax: (028) 38.112.750  

Email: info@nangsuatxanh.vn