Hệ sinh thái Năng suất xanh bao gồm 12 Hệ sinh thái công nghệ, 20 Hệ sinh thái ngành, 76+ công ty thành viên của Năng suất xanh Group. Bên trong các Hệ sinh thái là các công ty khác nhau, có chức năng vận hành, phát triển và kết nối mạng lưới các cá nhân, doanh nghiệp trong từng lĩnh vực