Về chúng tôi

Hệ sinh thái  Năng suất xanh dựa trên mô hình Cluster của giáo sư Michael Porter, được quản lý và điều hành  bởi Năng suất xanh group. Hệ sinh thái  Năng suất xanh bao gồm 3 hệ sinh thái lớn, bên trong các Hệ sinh thái là các công ty khác nhau, có chức năng vận hành, phát triển và kết nối mạng lưới các cá nhân, doanh nghiệp trong từng lĩnh vực

3 Hệ sinh thái bao gồm:

  • Hệ sinh thái công nghệ
  • Hệ sinh thái ngành
  • Hệ sinh thái kết nối

TẦM NHÌN - SỨ MỆNH

MỤC TIÊU

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

LỢI ÍCH KHI THAM GIA HỆ SINH THÁI

Hình ảnh hoạt động