Giá trị và lợi ích mang lại

1. Giá trị và lợi ích mang lại
 • Đào tạo, tư vấn thực hiện các giải pháp bảo trì bền vững, cải tiến năng suất, giảm chi phí sản xuất và thiệt hại do thời gian ngừng máy, đảm bảo an toàn và ergonomics thông qua sự hợp tác của nhân viên trong các nhóm cải tiến năng suất và bảo trì.
 • Đào tạo, tư vấn thực hiện cải tiến các quy trình bảo trì trước khi số hóa.
 • Đào tạo, tư vấn thực hiện các giải pháp tiết kiệm năng lượng nhằm giảm phát thải khí nhà kính.

1.1 Theo thuyết minh dự án

Triển khai áp dụng các giải pháp bảo trì bền vững để có thể sản xuất bền vững, nâng cao năng suất và đảm bảo việc làm bền vững trong doanh nghiệp máy móc và thiết bị tại Việt Nam.

1.2 Bảng KPI

1.3 Các giá trị và lợi ích khác

Giúp cá nhân và doanh nghiệp đạt năng suất cao toàn diện và phát triển bền vững.

1.3.1 Con người năng suất cao toàn diện

Con người năng suất cao toàn diện bao gồm khung năng lực của con người năng suất cao toàn diện, khung năng lực bao gồm:

 • Kiến thức:

 • Các kỹ năng: 31 kỹ năng

 • Các thái độ: bao gồm 87 thái độ tích cực và 64 phẩm chất tốt đẹp.

 • Phẩm chất: 

1.3.2 Doanh nghiệp năng suất cao toàn diện

 • 22 giá trị cốt lõi

 • 24 lợi ích

1.3.3 Doanh nghiệp phát triển bền vững

* Về kinh tế

  • Tăng năng suất;
  • Tăng doanh thu;
  • Tăng lợi nhuận;
  • Cải thiện 100+ hạn chế;
  • Giảm 100+ lãng phí;
  • Giảm chi phí vật liệu;
  • Giảm chi phí chất lượng;
  • Giảm chi phí năng lượng;
  • Giảm chi phí và thiệt hại thời gian ngừng hoạt động;
  • Giảm các chi phí sản xuất.

* Về môi trường

 • Giảm tiêu hao năng lượng;
 • Giảm phát thải nhà kính.

* Về xã hội

 • Cải thiện an toàn;
 • Cải thiện sức khỏe;
 • Cải thiện điều kiện làm việc.