Quản lý chất lượng trong nhà máy may

Khóa học giúp các học viên: Hiểu rõ tầm quan trọng của công tác quản lý chất lượng tại từng vị trí trong các công đoạn sản xuất may công nghiệp, từ đó thích ứng được với môi trường làm việc hiện đại.


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TRONG NHÀ MÁY MAY
Thời lượng: 12h (02 ngày)

MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC:

Khóa học giúp các học viên:

 • Hiểu rõ tầm quan trọng của công tác quản lý chất lượng tại từng vị trí trong các công đoạn sản xuất may công nghiệp, từ đó thích ứng được với môi trường làm việc hiện đại.
 • Hiểu được những vấn đề cơ bản về chất lượng sản phẩm, tổ chức quản lý chất lượng sản phẩm trong sản xuất may công nghiệp, các hệ thống quản lý chất lượng, phương thức kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm ở các công đoạn sản xuất may công nghiệp, giúp học viên thực hiện được nhiệm vụ của cán bộ quản lý, kiểm tra chất lượng ở các công đoạn.
 • Xây dựng tiến độ và quản lý chất lượng ở các công đoạn và chất lượng sản phẩm. Có khả năng xử lý phù hợp những phát sinh trong sản xuất may nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm.
 • Nghiêm túc, trách nhiệm, chủ động, tích cực, chăm chỉ, cẩn thận.

NỘI DUNG KHÓA HỌC:

 • Quản lý chất lượng là vấn đề của hệ thống quản lý.
 • Chu trình PDCA trong quản lý chất lượng.
 • Phân tích các nguồn gây lỗi trong hệ thống sản xuất ngành may.
 • Các KPI chính trong quản lý chất lượng và chi phí sửa hàng.
 • Quyết định các điểm kiểm tra trong hệ thống sản xuất.
 • Các công cụ quản lý chất lượng (trong số 7 công cụ Quản lý chất lượng).

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ:

 • Cán bộ phòng QA, QC, IE, phòng kỹ thuật.
 • Trưởng chuyền, kỹ thuật chuyền.

PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY:

 • Giảng dạy kết hợp với thực hành và tư vấn những cải tiến cần thực hiện đồng thời giúp học viên điều chỉnh nhận thức về vấn đề quản lý chất lượng.

TÀI LIỆU: 

Được phát cho mỗi học viên một bộ.

Khóa học có thể được tổ chức tại doanh nghiệp.

Nội dung khóa học có thể được điều chỉnh theo yêu cầu của doanh nghiệp.

Yêu cầu đào tạo