Giải thích và tổng hợp một số prompt hay có thể áp dụng được cho ChatGPT

Chất lượng của các câu hỏi, hướng dẫn bạn đưa ra cho chatbot có thể ảnh hưởng lớn đến chất lượng của kết quả đầu ra, đặc biệt là đối với các tác vụ phức tạp.