Lập kế hoạch, điều độ và kiểm soát công tác bảo trì, khai giảng ngày 20/06/2024

Lập kế hoạch bảo trì tốt có thể tăng năng suất bảo trì và giảm đáng kể thời gian ngừng máy.