Tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp

Tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp tham gia đề án OEE dựa trên các yếu tố và chia làm các giai đoạn như sau:

Giai đoạn 1:

Đánh giá và lựa chọn sơ bộ các doanh nghiệp đáp ứng các yêu cầu của doanh nghiệp mục tiêu. Dự kiến sẽ có khoảng 18 – 20 doanh nghiệp mục tiêu.

Giai đoạn 2:

Thực hiện đánh giá và lựa chọn các doanh nghiệp mục tiêu thông qua điểm đánh giá ở 9 yếu tố xem xét lựa chọn doanh nghiệp được thể hiện trong bảng 1 dưới đây. Số điểm đánh giá cho mỗi yếu tố xét trên thang điểm 10.

15 doanh nghiệp có tổng số điểm đánh giá cao nhất sẽ được lựa chọn tham gia hoạt động hỗ trợ trong khuôn khổ đề xuất.

Bảng 1: Đánh giá các yếu tố xem xét lựa chọn doanh nghiệp