5 công nghệ hiện đại tác động đến các nhà sản xuất