Chuyển đổi số (Digital Transformation)

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Chuyển đổi số (Digital Transformation)
Thời lượng: 12h (02 ngày)

GIỚI THIỆU:

 • Giới thiệu về khái niệm chuyển đổi số và tầm quan trọng của chuyển đổi số đối với các tổ chức và doanh nghiệp.
 • Các xu hướng công nghệ mới nhất và tác động của chúng đến chuyển đổi số.

MỤC ĐÍCH:

 • Nắm vững các khái niệm cơ bản, tầm quan trọng và đặc điểm của chuyển đổi số.
 • Hiểu rõ các yếu tố quan trọng để thành công trong chuyển đổi số.
 • Áp dụng các kỹ năng và công cụ để triển khai chuyển đổi số cho tổ chức và doanh nghiệp.

NỘI DUNG KHÓA HỌC:

 • Chuyển đổi số: khái niệm, tầm quan trọng và đặc điểm.
 • Các mô hình chuyển đổi số: từ khóa, quy trình, kết quả.
 • Các yếu tố thành công trong chuyển đổi số: lãnh đạo, văn hóa tổ chức, quá trình và công nghệ.
 •  Triển khai chuyển đổi số: xây dựng chiến lược, tạo động lực cho nhân viên, quản lý rủi ro và đánh giá hiệu quả.

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ:

 • Sinh viên các chuyên ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, công nghệ thông tin và các chuyên ngành liên quan đến chuyển đổi số.
 • Các nhà quản lý, lãnh đạo và nhân viên của các tổ chức và doanh nghiệp đang hoặc sẽ triển khai chuyển đổi số.
 • Những ai quan tâm đến việc nắm bắt và áp dụng các xu hướng công nghệ mới nhất để phát triển tổ chức và doanh nghiệp của mình.

PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY:

Lấy người học làm trung tâm để phát huy tối đa tính tích cực và chủ động của họ. Các hoạt động dạy/học tạo điều kiện để học viên sử dụng kinh nghiệm, năng lực và kỹ năng sẵn có nhằm thay đổi quan niệm cũng như hành vi của họ tại nơi làm việc. Bao gồm: 

 • Bài giảng (Lecturing) 
 • Trao đổi, thảo luận (Brain Storming) 
 • Làm việc nhóm (Teamwork) 
 • Bài tập tình huống (Case study) 
 • Bài tập tự đánh giá (Self-assessment) 
 • Hoạt động trò chơi (Learning game) 
 • Thuyết trình (Presentation).
 • Kế hoạch hành động (Action plan)

TÀI LIỆU: được phát cho mỗi học viên một bộ.

Yêu cầu đào tạo