Mục tiêu của dự án

1. Mục tiêu chung

Là triển khai áp dụng các giải pháp bảo trì bền vững để có thể sản xuất bền vững, nâng cao năng suất và đảm bảo việc làm bền vững.

2. Mục tiêu chi tiết KPI
 • Năng suất lao động được tăng thêm 3-5%;
 • Doanh thu (USD) được tăng thêm 3-5%;
 • Số lượng việc làm được duy trì tại doanh nghiệp;
 • Số lượng các hoạt động đào tạo, nâng cao năng lực là 22 hoạt động;
 • Số lượng người lao động tham gia hoạt động hỗ trợ (tỉ lệ nam/ nữ) là 15 (90% nam/10% nữ);
 • Ước tính lợi ích quy đổi ra tiền (USD) từ các hoạt động hỗ trợ của đơn vị đề xuất là 12.712 USD (# 300 triệu đồng);
 • Số cải tiến về bảo trì được thực hiện nhằm giảm thời gian và thiệt hại do ngừng máy là 12 cải tiến (tạo ra lợi ích 130 triệu đồng);
 • Số quy trình quản lý bảo trì được cải tiến trước khi số hóa là 6 quy trình;
 • Số cải tiến nhằm tăng năng suất sản xuất là 12 cải tiến (tạo ra lợi ích 140 triệu đồng);
 • Số cải tiến nhằm giảm tiêu hao năng lượng và giảm phát thải CO2 là 9 cải tiến (tạo ra lợi ích 30 triệu đồng);
 • Số cải tiến về an toàn và ergonomics là 12 cải tiến.

Chi tiết về các KPI được nêu trong bảng 1 dưới đây.

Bảng 1: Các KPI

3. Mục tiêu rộng hơn
 • Giúp doanh nghiệp phát triển bền vững về kinh tế, xã hội, môi trường.
 • Con người năng suất cao toàn diện bao gồm khung năng lực của con người năng suất cao toàn diện, khung năng lực bao gồm: Kiến thức (knowledge); Các kỹ năng (skills); Các thái độ (attitudes): bao gồm thái độ tích cực và phẩm chất tốt đẹp.
 • Doanh nghiệp năng suất cao toàn diện với 22 giá trị cốt lõi và 24 lợi ích.

22 giá trị cốt lõi

24 lợi ích