Năng suất lao động Việt Nam vẫn thuộc nhóm thấp nhất khu vực