OEE – tiêu chuẩn vàng để đo lường năng suất sản xuất

1. OEE là gì?

OEE (Overall Equipment Effectiveness) – Hiệu quả thiết bị toàn bộ là tiêu chuẩn vàng để đo lường năng suất sản xuất. Nói một cách đơn giản – nó xác định tỷ lệ phần trăm thời gian sản xuất thực sự hiệu quả. Chỉ số OEE đạt 100% có nghĩa là bạn chỉ sản xuất ra các sản phẩm đạt chất lượng, nhanh nhất có thể, không có dừng máy. Theo ngôn ngữ của OEE, điều đó có nghĩa là chất lượng 100% (chỉ có sản phẩm tốt), hiệu suất đạt 100% (nhanh nhất có thể), và khả năng sẵn sàng 100% (không có thời gian dừng máy)

Đo lường OEE là một phương pháp tiên tiến, hiện đại nhất trong sản xuất. Bằng cách đo lường OEE và những tổn thất cơ bản, bạn sẽ có được những hiểu biết quan trọng để cải thiện quy trình sản xuất một cách có hệ thống. OEE là chỉ số tốt nhất, duy nhất để xác định tổn thất, đánh giá tiến độ và cải thiện năng suất của thiết bị (tức là loại bỏ lãng phí).

2. Điểm chuẩn OEE

Như là một điểm chuẩn để so sánh thì điểm nào được coi là điểm OEE “tốt”?

  • Điểm OEE 100% là sản xuất hoàn hảo: chỉ sản xuất các bộ phận tốt, càng nhanh càng tốt, không có thời gian dừng.
  • Điểm OEE 85% được coi là đẳng cấp thế giới đối với các nhà sản xuất rời rạc. Đối với nhiều công ty, đó là một mục tiêu dài hạn phù hợp.
  • Điểm OEE là 60% là khá điển hình đối với các nhà sản xuất rời rạc, nhưng cho thấy rằng vẫn còn chỗ đáng kể để cải thiện.
  • Điểm OEE 40% hoàn toàn không phải là hiếm đối với các công ty sản xuất mới bắt đầu theo dõi và cải thiện hiệu suất sản xuất của họ. Đó là một điểm số thấp và trong hầu hết các trường hợp có thể dễ dàng cải thiện thông qua các biện pháp đơn giản (ví dụ: bằng cách theo dõi lý do những lần dừng máy và giải quyết các nguồn lớn nhất của thời gian ngừng máy – cùng một lúc).

 


 

Đánh giá điểm OEE của bạn theo các tiêu chuẩn ngành về sản xuất rời rạc và cố gắng đạt được kết quả đẳng cấp thế giới.

3. Tính toán OEE – Đơn giản

OEE là tỷ lệ giữa Thời gian sản xuất hoàn toàn với thời gian sản xuất theo kế hoạch.

OEE = (sản phẩm đạt chất lượng x  thời gian chu kỳ lý tưởng) / thời gian sản xuất theo kế hoạch

Trong đó:

  • Sản phẩm đạt chất lượng là các sản phẩm được sản xuất không có bất kỳ khuyết tật nào
  • Thời gian chu kỳ lý tưởng là thời gian lý thuyết nhanh nhất có thể để sản xuất một sản phẩm.
  • Thời gian sản xuất theo kế hoạch là tổng thời gian mà nhà sản xuất thiết kế để sản xuất
  • Thời gian sản xuất hoàn toàn (chỉ sản xuất các sản phẩm tốt, càng nhanh càng tốt, không có thời gian dừng)

4. Tính toán OEE – Nâng cao

OEE được tính bằng cách nhân ba yếu tố OEE: khả năng sẵn sàng, Hiệu năng và Chất lượng.

               

4.1 Khả năng sẵn sàng (Availability)

 

Khả năng sẵn sàng tính đến dừng máy không kế hoạch và có kế hoạch. Chỉ số khả năng sẵn sàng đạt 100% có nghĩa là quy trình luôn chạy trong suốt thời gian sản xuất theo kế hoạch.

Khả năng sẵn sàng = Thời gian chạy máy thực / thời gian sản xuất theo kế hoạch

Trong đó Thời gian chạy máy thực = thời gian sản xuất theo kế hoạch – thời gian dừng máy

4.2 Hiệu năng (Performance)

Hiệu năng tính đến chu kỳ chậm và dừng máy ngắn. Chỉ số hiệu năng đạt 100% có nghĩa là khi quá trình đang chạy, nó sẽ chạy nhanh nhất có thể.

Hiệu năng = (Thời gian chu kỳ lý tưởng × Tổng số sản phẩm) / Thời gian chạy máy thực

Thời gian chu kỳ lý tưởng là thời gian lý thuyết nhanh nhất có thể để sản xuất một sản phẩm.

Ví dụ: