Tinh gọn và đổi mới

Môn học này nhằm giúp sinh viên và các chuyên gia doanh nghiệp hiểu rõ hơn về cách thức hoạt động của một doanh nghiệp tinh gọn và đổi mới, và các chiến lược để cải thiện hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
“Tinh gọn và đổi mới”
Thời lượng: 16h (02 ngày)

MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC:

Môn học này nhằm giúp sinh viên và các chuyên gia doanh nghiệp hiểu rõ hơn về cách thức hoạt động của một doanh nghiệp tinh gọn và đổi mới, và các chiến lược để cải thiện hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

NỘI DUNG KHÓA HỌC:

Giới thiệu về doanh nghiệp tinh gọn và đổi mới

 • Khái niệm và tầm quan trọng của doanh nghiệp tinh gọn và đổi mới
 • Các xu hướng mới trong doanh nghiệp tinh gọn và đổi mới

Quản lý tinh gọn trong doanh nghiệp

 • Các nguyên tắc của quản lý tinh gọn
 • Các phương pháp và công cụ quản lý tinh gọn trong doanh nghiệp

Đổi mới trong doanh nghiệp

 • Khái niệm và tầm quan trọng của đổi mới trong doanh nghiệp
 • Các phương pháp và công cụ để thúc đẩy đổi mới trong doanh nghiệp

Chiến lược cải thiện hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

 • Phân tích SWOT và định hướng chiến lược
 • Các chiến lược để cải thiện hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

Thực hành áp dụng quản lý tinh gọn và đổi mới trong doanh nghiệp

 • Thực hành áp dụng các phương pháp và công cụ quản lý tinh gọn và đổi mới trong doanh nghiệp
 • Giải quyết các vấn đề thực tế trong doanh nghiệp bằng cách áp dụng quản lý tinh gọn và đổi mới

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ:

Môn học này dành cho sinh viên ngành quản trị kinh doanh, các chuyên gia doanh nghiệp và những người quan tâm đến lĩnh vực quản lý tinh gọn và đổi mới trong doanh nghiệp.

PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY:

 • Giảng dạy lý thuyết kết hợp với thực hành các bài tập, dự án, áp dụng những tri thức đã học vào thực tiễn sản xuất của doanh nghiệp. 
 • Học viên làm và báo cáo cuối khóa về các dự án nêu trên. 

TÀI LIỆU:được phát cho mỗi học viên một bộ.

Yêu cầu đào tạo